מדיניות פרטיות

הסכמה למדיניות פרטיות

ONE City  (“החברה”) מכבדת את פרטיותך. חשוב לנו שתבין איזה מידע אודותיך יצטבר אצלנו במסגרת ביקורך באתר www.onecity.co.il (“האתר”): מה נעשה במידע הזה ואת מי נשתף בו. את כל אלה נתאר פה, כדי שתוכל להחליט אם אתה רוצה להשתמש באתר. הדברים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים לכל המגדרים.

מי אנחנו ואיך תיצור איתנו קשר

כל שאלה הנוגעת למדיניות פרטיות זו או לאופן שבו אנו משתמשים במידע עליך, תוכל תמיד להפנות אלינו לפי אחד מהפרטים האלה –

ONE City
רחוב משה דיין 4 פתח תקווה 4951804
טלפון: 03-927-5444

האם אתה חייב למסור לנו את המידע?

חשוב לנו להבהיר שאתה לא חייב לפי חוק למסור לנו את המידע שנבקש. מסירת המידע תלויה בהסכמתך וברצונך החופשיים. עם זה, בלי המידע המבוקש לא נוכל לספק לך את השירותים שלשמם פנית אלינו.

איזה מידע נקבל ממך

אנו נקבל ממך מידע שתמסור לנו באופן יזום, ומידע שייאסף אודותיך בעת השימוש באתר. בעת הרשמה לדיוור, תתבקש למסור מידע הכולל את פרטיך האישיים הבאים: שם, הרשות או הארגון בהם אתה עובד, תפקיד, טלפון, דואר אלקטרוני ותחומי עניין.
בנוסף, אתה רשאי לשלוח לנו טופס לצורך יצירת קשר עמך. לשם כך, תתבקש למסור את תוכן הפנייה שלך ופרטי קשר באמצעותם נוכל ליצור איתך קשר.

איסוף מידע באמצעות קבצי ‘עוגיות’ (Cookies)

בעת שתשתמש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.
בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף באמצעות קבצי ‘עוגיות’ (Cookies) שמקורם בצדדים שלישיים, כגון Google.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

איך נשתמש במידע?

אנו משתמשים במידע אודותיך למטרות האלה –
כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, עלוני מידע וכיו”ב.
מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לחברה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת כאמור.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים שאנו מציעים. המידע שישמש אותנו לצורך זה יהיה בעיקרו מידע מצרפי או סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
למניעת הונאות, אבטחת מידע וניהול סיכונים;
כדי לאכוף את ההתקשרות החוזית בינך לבין החברה ו/או הרשות המקומית, ובכלל זה לבירור מחלוקות איתך, אם יהיו;
על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר החלים על החברה או על הרשות המקומית.
כדי לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות או לכל צד שלישי, ככל שהדבר יידרש מאיתנו לפי חוק.
כל מטרה אחרת המותרת לנו לפי דין.

את מי נשתף במידע

המידע עליך שמור בסודיות בידנו. ככלל, הוא לא יועבר מאיתנו לגורמים אחרים אלא במקרים הבאים –
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
בכל מקרה שאנו נעזרים בצדדים שלישיים כדי לספק לך את השירותים. אנו נעביר אליהם את המידע עליך בתנאי שיחתמו על הסכם שיבטיח להנחת דעתנו את סודיות המידע;
אם יתקבל בידנו צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לאותה רשות מוסמכת או לכל צד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו;
אם נארגן את פעילותנו במסגרת אחרת, נשנה את המבנה המשפטי של החברה, נתמזג עם גוף אחר, או נאחד את פעילות החברה עם פעילותו של צד שלישי, נעביר את המידע עליך לאותו גוף ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
על-פי בקשתך המפורשת.

כמה זמן נשמור את המידע?

אנו שומרים את המידע עליך לצורך מתן השירותים באתר ושליחת דיוור, לפי בקשתך. לאחר מכן נשמור את המידע עליך למשך שבע שנים נוספות. ייתכן שנשמור את המידע למשך זמן ארוך יותר אם הדבר יידרש לנו לפי הוראות חוקיות המחייבות אותנו או אם נסבור שהדבר דרוש לצורך הגנה על אינטרסים חיוניים של החברה ו/או הרשות המקומית. לאחר שתסתיים תקופת שמירת המידע, אנו נמחוק אותו או שנהפוך אותו לאנונימי – כלומר, המידע יישמר בידנו אבל באופן שלא מאפשר באופן סביר לזהות אותך.

זכותך לעיין במידע ולתקן אותו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע הממוחשבים של החברה. אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שלנו.
כל פנייה בעניינים אלה יש להפנות אלינו לפי הפרטים המופיעים מעלה.

אנחנו יושבים פה

משה דיין 4, פתח תקוה 4951804

אנחנו זמינים פה

אז בואו נדבר